ಭಾನುವಾರ, ಜೂನ್ 20, 2010

belaginondige

ಕೋಳಿ ಕೂಗಿನೋದಿಗೆ ಬೆಳಗಾಯಿತೋ,
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕೋಳಿ ಕೂಗಿತೋ,
ಬೆಳಗಾಗಿತ್ತು!
ಸೂರ್ಯ ಮೂಡಿದ್ದ ,
ರಾತ್ರಿ ಮುಗಿದ ಮೇಲಿನ ಬೆಳಗು,
ನಿದ್ರೆ ಮುಗಿದ
ಜಗದಳವು.

ಮೈ ಮುರಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ
ಮೈ ಮರೆಯಲಿಲ್ಲ
ಡಂಗುರ ಸಾರಲಿಲ್ಲ,
ದಾರಿ ಕಾಯಲಿಲ್ಲ
ದಾರಿ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ
ಬೆಳಗಾಗಿದೆ.


ದಿನವೊಂದು ಉದಯಿಸಿದೆ,
ದಿನವೊಂದು ಮರಣಿಸಿದೆ,
ಹಳೆಯದರೊಂದಿಗೆ
ಹೊಸತುದಯಿಸಿದೆ.

ಎಲ್ಲವೂ ಹೊಸತು ಎಲ್ಲವೂ ಹಳತು ,
ನಿನ್ನೆಯೊಂದಿಗಿನ
ಬದಕು ಸೊಗಸು.
ರಾತ್ರಿ ಕಂಡಂತಹ ಭಾವಿ
ಹಗಲು ಧುಮುಕುವ
ಕನಸು.

ಬನ್ನಿ ಬದುಕೋಣ,
ಹೊಸ ದಿನಗಳೊಂದಿಗೆ,
ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳೊಂದಿಗೆ.
ಇಂದಿಗೆ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ ,
ನಾಳೆಗೆ ನಿಲ್ಲದು
ಮೊಗೆದಷ್ಟು
ಮುಗಿಯದ ಶರಧಿ.

ಮತ್ತೆ ರಾತ್ರಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ ,
ಬೆಳಗಾಗಲು.

3 ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು: